Advanced Search

Title: Author:
Address: Abstract:
Keywords:  

Search Result

1
Effect of melt holding on morphological evolution and sedimentation behavior of iron-rich intermetallic phases in Al-Si-Fe-Mn-Mg alloy
Dong-fu SONG, Shun-cheng WANG, Yu-liang ZHAO, Shu-hong LIU, Yong DU, Yue-hua KANG, Zhi WANG, Wei-wen ZHANG
2
Enhanced mechanical properties of lamellar Cu/Al composites processed via high-temperature accumulative roll bonding
Lin WANG, Qing-lin DU, Chang LI, Xiao-hui CUI, Xing ZHAO, Hai-liang YU
3
Microstructure evolution and mechanical properties of Al-6.5Cu-0.6Mn-0.5Fe alloys with different Si additions
Rui XU, Bo LIN, Hao-yu LI, Hua-qiang XIAO, Yu-liang ZHAO, Wei-wen ZHANG
4
Dynamic tensile behavior of PM Ti-47Al-2Nb-2Cr-0.2W intermetallics at elevated temperatures
Si-hui OUYANG, Bin LIU, Yong LIU, Xiang ZAN, Xiao-peng LIANG, Zheng LI
5
Isothermal oxidation behavior of TiAl intermetallics with different oxygen contents
Kun ZHAO, Si-hui OUYANG, Yong LIU, Bin LIU, Xiao-peng LIANG, Hui-zhong LI, Yu WANG
6
Improving mechanical properties of Mn-added hypoeutectic Al-4Ni alloy by friction stir processing
Fatemeh YOUSEFI, Reza TAGHIABADI, Saeid BAGHSHAHI
7
Electrolytic production of Ti-Ge intermetallics from oxides in molten CaCl2-NaCl
Yin-shuai WANG, Xing-li ZOU, Xiong-gang LU, Shang-shu LI, Kai ZHENG, Shu-juan WANG, Qian XU, Zhong-fu ZHOU
8
Quality index and hot tearing susceptibility of Al-7Si-0.35Mg-xCu alloys
R. TAGHIABADI, A. FAYEGH, A. PAKBIN, M. NAZARI, M. H. GHONCHEH
9
Fabrication of porous FeAl-based intermetallics via thermal explosion
Ya-nan Liu, Zhi Sun, Xiao-ping Cai, Xin-yang Jiao, Pei-zhong Feng
10
Comparative study on corrosion behaviors of Mg-Al-Zn alloys
Sennur CANDAN, Ercan CANDAN
11
Scope for improved properties of dissimilar joints of ferrous and non-ferrous metals
Gopinath THIRUNAVUKARASU, Subrata CHATTERJEE, Sukumar KUNDU
12
Growth behavior and microstructure of intermetallics at interface of AuSn20 solder and metalized-Ni layer
Xiao-feng WEI, Xue-wei ZHU, Ri-chu WANG
13
Hot corrosion of modified Ti3Al-based alloy coated with thin Na2SO4 film at 910 and 950 °C in air
Yu-hai QIAN, Xi-chao LI, Mei-shuan LI, Jing-jun XU, Bin LU
14
Formation and growth of Cu-Al IMCs and their effect on electrical property of electroplated Cu/Al laminar composites
Jian ZHANG, Bin-hao WANG, Guo-hong CHEN, Ruo-min WANG, Chun-hui MIAO, Zhi-xiang ZHENG, Wen-ming TANG
15
Influence of flash trap profiles on joint properties of friction welded CP-Ti tube to 304L stainless steel tube plate using external tool
C. MAXWELL REJIL, C. SHARAN, S. MUTHUKUMARAN, M. VASUDEVAN
16
Microstructural investigation and castability anticipation in modern Ti/Al/Nb-containing nickel-based superalloys
Homam NAFFAKH-MOOSAVY
17
Microstructure and properties of Al/Cu bimetal in liquid-solid compound casting process
Yuan HU, Yi-qing CHEN, Li LI, Huan-dong HU, Zi-ang ZHU
18
Quantitative calculation on atomic site occupation during precipitation of Ni3(Al1-xFex) by microscopic phase-field study
Hai-hong LIAO, Min-jie LIANG, Pei-kang BAI
19
Production of grain-refined AC7A Al-Mg alloy via solidification in ultrasonic field
W. KHALIFA, Y. TSUNEKAWA
20
First principles investigation of binary intermetallics in Mg-Al-Ca-Sn alloy: Stability, electronic structures, elastic properties and thermodynamic properties
Feng WANG, Shi-jie SUN, Bo YU, Feng ZHANG, Ping-li MAO, Zheng LIU
29条记录   当前第1/2页   首页   上一页   下一页   末页  
Superintended by The China Association for Science and Technology (CAST)
Sponsored by The Nonferrous Metals Society of China (NFSOC)
Managed by Central South University (CSU) 湘ICP备09001153号