Advanced Search

Title: Author:
Address: Abstract:
Keywords:  

Search Result

1
Effects of porosity on tensile mechanical properties of porous FeAl intermetallics
Shu-lan SU, Qiu-hua RAO, Yue-hui HE, Wei XIE
2
Microstructure and shear strength of γ-TiAl/GH536 joints brazed with Ti-Zr-Cu-Ni-Fe-Co-Mo filler alloy
Li LI, Wei ZHAO, Zhi-xue FENG,Jia SUN, Xiao-qiang LI
3
Al-matrix composite based on Al-Ca-Ni-La system additionally reinforced by L12 type nanoparticles
Torgom K. AKOPYAN, Nikolay A. BELOV, Evgeniya A. NAUMOVA, Nikolay V. LETYAGIN, Tat'yana A. SVIRIDOVA
4
Role of Ca in hot compression behavior and microstructural stability of AlMg5 alloy during homogenization
Bong Huang KIM, Majid SEYED SALEHI, Ashkan NOURI, Mohammad Sadegh MOHEBI, Seong Ho HA, Young Ok YOON, Hyun Kyu LIM, Shae K. KIM, B. Ghasem EISAABADI
5
Microstructures and properties of porous TiAl-based intermetallics prepared by freeze-casting
Zhong-liang LU, Wen-liang XU, Ji-wei CAO, Yuan-lin XIA, Qing-hua DENG, Di-chen LI
6
Effect of melt holding on morphological evolution and sedimentation behavior of iron-rich intermetallic phases in Al-Si-Fe-Mn-Mg alloy
Dong-fu SONG, Shun-cheng WANG, Yu-liang ZHAO, Shu-hong LIU, Yong DU, Yue-hua KANG, Zhi WANG, Wei-wen ZHANG
7
Enhanced mechanical properties of lamellar Cu/Al composites processed via high-temperature accumulative roll bonding
Lin WANG, Qing-lin DU, Chang LI, Xiao-hui CUI, Xing ZHAO, Hai-liang YU
8
Microstructure evolution and mechanical properties of Al-6.5Cu-0.6Mn-0.5Fe alloys with different Si additions
Rui XU, Bo LIN, Hao-yu LI, Hua-qiang XIAO, Yu-liang ZHAO, Wei-wen ZHANG
9
Dynamic tensile behavior of PM Ti-47Al-2Nb-2Cr-0.2W intermetallics at elevated temperatures
Si-hui OUYANG, Bin LIU, Yong LIU, Xiang ZAN, Xiao-peng LIANG, Zheng LI
10
Isothermal oxidation behavior of TiAl intermetallics with different oxygen contents
Kun ZHAO, Si-hui OUYANG, Yong LIU, Bin LIU, Xiao-peng LIANG, Hui-zhong LI, Yu WANG
11
Improving mechanical properties of Mn-added hypoeutectic Al-4Ni alloy by friction stir processing
Fatemeh YOUSEFI, Reza TAGHIABADI, Saeid BAGHSHAHI
12
Electrolytic production of Ti-Ge intermetallics from oxides in molten CaCl2-NaCl
Yin-shuai WANG, Xing-li ZOU, Xiong-gang LU, Shang-shu LI, Kai ZHENG, Shu-juan WANG, Qian XU, Zhong-fu ZHOU
13
Quality index and hot tearing susceptibility of Al-7Si-0.35Mg-xCu alloys
R. TAGHIABADI, A. FAYEGH, A. PAKBIN, M. NAZARI, M. H. GHONCHEH
14
Fabrication of porous FeAl-based intermetallics via thermal explosion
Ya-nan Liu, Zhi Sun, Xiao-ping Cai, Xin-yang Jiao, Pei-zhong Feng
15
Comparative study on corrosion behaviors of Mg-Al-Zn alloys
Sennur CANDAN, Ercan CANDAN
16
Scope for improved properties of dissimilar joints of ferrous and non-ferrous metals
Gopinath THIRUNAVUKARASU, Subrata CHATTERJEE, Sukumar KUNDU
17
Growth behavior and microstructure of intermetallics at interface of AuSn20 solder and metalized-Ni layer
Xiao-feng WEI, Xue-wei ZHU, Ri-chu WANG
18
Hot corrosion of modified Ti3Al-based alloy coated with thin Na2SO4 film at 910 and 950 °C in air
Yu-hai QIAN, Xi-chao LI, Mei-shuan LI, Jing-jun XU, Bin LU
19
Formation and growth of Cu-Al IMCs and their effect on electrical property of electroplated Cu/Al laminar composites
Jian ZHANG, Bin-hao WANG, Guo-hong CHEN, Ruo-min WANG, Chun-hui MIAO, Zhi-xiang ZHENG, Wen-ming TANG
20
Influence of flash trap profiles on joint properties of friction welded CP-Ti tube to 304L stainless steel tube plate using external tool
C. MAXWELL REJIL, C. SHARAN, S. MUTHUKUMARAN, M. VASUDEVAN
31条记录   当前第1/2页   首页   上一页   下一页   末页  
Superintended by The China Association for Science and Technology (CAST)
Sponsored by The Nonferrous Metals Society of China (NFSOC)
Managed by Central South University (CSU) 湘ICP备09001153号