ISSN: 1003-6326
CN: 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

Open Access

Vol. 22    No. 12    December 2012

Structural Materials

1
Microstructural characteristics of Al-20Si-2Cu-0.4Mg-1Ni alloy formed by rheo-squeeze casting after ultrasonic vibration treatment
WU Shu-sen, ZHONG Gu, AN Ping, WAN Li, H. NAKAE
2
Microstructure evolution and solidification behaviors of A2017 alloy during cooling/stirring and rolling process
GUAN Ren-guo, ZHAO Zhan-yong, CHAO Run-ze, FENG Zhen-xian, LIU Chun-ming
3
Morphology and crystallography of β precipitate phase in Mg-Gd-Y-Nd-Zr alloy
LI Ting, DU Zhi-wei, ZHANG Kui, LI Xing-gang, YUAN Jia-wei, LI Yong-jun, MA Ming-long, SHI Guo-liang
4
Low temperature mechanical properties of as-extruded Mg-10Gd-3Y-0.5Zr magnesium alloy
ZHANG Xue-feng, WU Guo-hua, LIU Wen-cai, DING Wen-jiang
5
Liquation cracking in laser beam welded joint of ZK60 magnesium alloy
YU Zhao-hui, YAN Hong-ge, YIN Xu-yu, LI Ying, YAN Guo-hua
6
Oxidation behaviour of molten ZK60 and ME20 magnesium alloys with magnesium in 1,1,1,2-tetrafluoroethane/air atmospheres
CHEN Hu-kui, GONG Zan-fang
7
Microstructure evolution of hot pressed AZ91D alloy chips reheated to semi-solid state
XU Hong-yu, JI Ze-sheng, HU Mao-liang, WANG Zhen-yu
8
Experimental study and numerical analysis on dry friction and wear performance of co-continuous SiC/Fe-40Cr against SiC/2618 Al alloy composites
JIANG Lan, JIANG Yan-li, YU Liang, SU Nan, DING You-dong
9
Butt joining of Al-Cu bilayer sheet through friction stir welding
R. BEYGI, M. KAZEMINEZHAD, A. H. KOKABI
10
Fatigue behavior and life prediction of A7N01 aluminium alloy welded joint
LIU Xue-song, ZHANG Liang, WANG Lin-sen, WU Shuang-hui, FANG Hong-yuan
11
Gas tungsten arc welding of CP-copper to 304 stainless steel using different filler materials
Sajjad Gholami SHIRI, Mohsen NAZARZADEH, Mahmood SHARIFITABAR, Mehdi Shafiee AFARANI
12
Influence of hydrogen content on room temperature compressive properties of Ti-6Al-4V alloy at high strain rate
YUAN Bao-guo, YU Hai-ping, LI Chun-feng
13
Friction coefficient in rubber forming process of Ti-15-3 alloy
SUN Yong-na, WAN Min, WU Xiang-dong
14
Microstructure and mechanical properties of Ti-45Al-5.5(Cr,Nb,B,Ta) alloy sintered at different SPS temperatures
XIAO Shu-long, XU Li-juan, YU Hong-bao, TIAN Jing, CHEN Yu-yong
15
Hot compressive behavior of Ti-3.0Al-3.7Cr-2.0Fe-0.1B titanium alloy
WANG Guo, HUI Song-xiao, YE Wen-jun, MI Xu-jun

Functional Materials

16
Preparation of ultra-fine fibrous Fe-Ni alloy powder by coordinated co-precipitation-direct reduction process
ZHANG Chuan-fu, YAO Yong-lin, ZHANG Yin-liang, ZHAN Jing
17
Properties of magneto-rheological fluids based on amorphous micro-particles
DONG Xu-feng, MA Ning, QI Min, LI Jin-hai, GUAN Xin-chun, OU Jin-ping
18
Synthesis of (Ca, Mg)-α′-Sialon-AlN-BN powders from boron-rich blast furnace slag by microwave carbothermal reduction-nitridation
JIANG Tao, XUE Xiang-xin
19
Effects of reaction parameters on preparation of Cu nanoparticles via aqueous solution reduction method with NaBH4
LIU Qing-ming, ZHOU De-bi, Yu-ya YAMAMOTO , Kensuke KURUDA , Masazumi OKIDO
20
Preparation and oxidation resistance of mullite/SiC coating for carbon materials at 1150 °C
YANG Xin, SU Zhe-an, HUANG Qi-zhong, CHAI Li-yuan
21
Structural and optical properties of nano-spin coated sol-gel porous TiO2 films
M. M. El-NAHASS, M. H. ALI, A. El-DENGLAWEY
22
Characteristics of microstructure and performance of laser-treated electroless Ni-P/Ni-W-P duplex coatings
LIU Hong, GUO Rong-xin, LIU Zhu
23
Evaluation on residual stresses of silicon-doped CVD diamond films using X-ray diffraction and Raman spectroscopy
CHEN Su-lin, SHEN Bin, ZHANG Jian-guo, WANG Liang, SUN Fang-hong
24
Nanogrinding of SiC wafers with high flatness and low subsurface damage
HUO Feng-wei, GUO Dong-ming, KANG Ren-ke, FENG Guang
25
Influence of heat treatment on electrochemical properties of Ti1.4V0.6Ni alloy electrode containing icosahedral quasicrystalline phase
LIU Wan-qiang, ZHANG Shan-shan, WANG Li-min
26
Effects of Hg and Ga on microstructures and electrochemical corrosion behaviors of Mg anode alloys
ZHANG Jia-pei, WANG Ri-chu, FENG Yan, PENG Chao-qun
27
Haemocompatibility of Ti-3Zr-2Sn-3Mo-25Nb biomedical alloy with surface heparinization using electrostatic self assembly technology
YU Sen, YU Zhen-tao, HAN Jian-ye, WANG Gui, NIU Jin-long, Matthew S. Dargusch
28
Photocatalytic activity of Fe-doped diopside
YANG He, YANG Ze-jian, HAN Chong, LI Qiang, XUE Xiang-xin

Computational Materials Science and Numerical Mode

29
Calculation of thermodynamic properties in liquid phase for ternary Al-Ni-Zn alloys
D. &#;IVKOVI&#;, Y. DU, N. TALIJAN, A. KOSTOV, Lj. BALANOVI&#;
30
Multi-field dynamic modeling and numerical simulation of aluminum alloy resistance spot welding
TAO Jian-feng, GONG Liang, LIU Cheng-liang, ZHAO Yang
31
Effect of process parameters on sheath forming of continuous extrusion sheathing of aluminum
ZHAO Ying, SONG Bao-yun, YUN Xin-bing, PEI Jiu-yang, JIA Chun-bo, YAN Zhi-yong

Mine Engineering, Metallurgical Engineering, Chemi

32
Three-dimensional simulation of pore scale fluid flow in granular ore media with realistic geometry
YANG Bao-hua, WU Ai-xiang, WANG Chun-lai, NIU Wen-xin, LIU Jin-zhi
33
Three-dimensional analytical solution of acoustic emission or microseismic source location under cube monitoring network
DONG Long-jun, LI Xi-bing
34
Infrared thermography for prediction of spontaneous combustion of sulfide ores
LI Zi-jun, SHI Dong-ping, WU Chao, WANG Xiao-lei
35
Purification of metallurgical grade silicon by electrorefining in molten salts
CAI Jing, LUO Xue-tao,LU Cheng-hao, Geir Martin HAARBERG,
Annabelle LAURENT, Ole Edvard KONGSTEIN, WANG Shu-
36
Effect of Na2O on formation of calcium aluminates in CaO-Al2O3-SiO2 system
YU Hai-yan, PAN Xiao-lin, WANG Bo, ZHANG Wu, SUN Hui-lan, BI Shi-wen
37
Abnormal resistivity and viscosity behavior in Sb-rich Pb-Sb melts
GUO Feng-xiang, WANG Wei, YANG Hai-long, QIN Jing-yu, TIAN Xue-lei
38
Effect of moderately thermophilic bacteria on metal extraction and electrochemical characteristics for zinc smelting slag in bioleaching system
JIANG Kai-qi, GUO Zhao-hui, XIAO Xi-yuan, WEI Xiao-ying
39
Solvent impregnated resin prepared using ionic liquid Cyphos IL 104 for Cr(VI) removal
YANG Xiu-yun, ZHANG Jian-ping, GUO Lin, ZHAO He, ZHANG Yang, CHEN Ji
40
Adsorption of lead and cadmium ions from aqueous solutions using manganoxide minerals
Aylin SÖNMEZAY, M. SALIM ÖNCEL, Nihal BEKTA&#;
41
Removal of cadmium from aqueous solutions using red mud granulated with cement
JU Shao-hua, LU Shuai-dan,PENG Jin-hui, ZHANG Li-bo,
C. SRINIVASAKANNAN, GUO Sheng-hui, LI Wei
42
Effect of surfactant Tween-80 on sulfur oxidation and expression of sulfur metabolism relevant genes of Acidithiobacillus ferrooxidans
PENG An-an, LIU Hong-chang, NIE Zhen-yuan, XIA Jin-lan
43
Mechanism of anti-arterial thrombosis of Dahuangzhecong Fang screened by Ti-Al intermetallic compound porous material
WAN Ling, WANG Zhan-yi, WEI Xing, LI Ji-yang, ZHONG Guang-wei,
DUAN Xiao-peng, HE Fu-yuan, JIANG Yao
Superintended by The China Association for Science and Technology (CAST)
Sponsored by The Nonferrous Metals Society of China (NFSOC)
Managed by Central South University (CSU) 湘ICP备09001153号-9